O M I C H E

 

 

 

 

 

Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie

FNsP F.D. Roosevelta

Banská Bystrica