Nové operácie


3. Laparoskopická "sleeve" gastrektómia - resekcia žalúdka pre morbídnu obezitu

Laparoskopická tubulizácia žalúdka ( Sleeve gastrectomy ) je najnovšia laparoskopická operácia ktorú sme vykonali na našom oddelení. Laparoskopická tubulizácia žalúdka je jednou z alternatív pre pacientov trpiacich morbídnou obezitou, ktorým nevyhovuje, alebo nezodpovedajú indikácii na laparoskopickú bandáž žalúdka, respektíve u nich bandáž zlyhala. Rozdiel medzi obidvoma typmi operácií je v aplikácii adjustovate?nej bandáže v prípade laparoskopickej bandáže žalúdka a v resekcii ?asti žalúdka ( ve?kej kurvatúry ) v prípade Sleeve gastrectomy. Alternatívou pre pacientov u ktorých laparoskopická bandáž zlyhala je Sleeve gastrectomy aj preto, lebo na rozdiel od bandáže, ktorá je len akousi mechanickou prekážkou, pri Sleeve gastrectomy sa resekovaním velkej kurvatúry odstráni aj ?as? buniek žalúdka „zodpovedných“ za pocit hladu, pri?om funkcia zostávajúcej ?asti žalúdka, ako i kontinuita pasáže ostávajú zachované.

            Sleeve gastrectomy predstavuje altetrnatívu pre pacientov s ?ažkým stup?om nadváhy ( BMI >40 ) pri ktorých sa konzervatívna lie?ba ukázala ako neu?inná, pacientov s nadváhou ?ažkého stup?a ( BMI >35 ) spojenou so závažnými obehovými, pohybovými, ?i metabolickými komplikáciami. Všetkých pacientov však treba už vopred upozorni? na fakt, že tubulizácia žalúdka za pacienta „ nechudne“ a sama o sebe nevedie k redukcii hmotnosti, preto je pre pacientov nevyhnutná prísna poopera?ná diéta a disciplína v dodržiavaní životosprávy !

Hlavné kontraindikácie pre laparoskopickú tubulizáciu žalúdka sú, diétne chyby v zmysle Bulimia Nervosa a závažné pridružené ochorenia, ktoré postihujú pacienta nezávisle na obezite, ako napríklad : kardiálne, renálne, hepatálne zlyhanie, nereagujúce na lie?bu, poruchy imunity, systémové choroby, malignity, psychické poruchy a samozrejme nespolupráca pacienta.

            Objem žalúdka sa po operácii výrazne zmenší, ( pri operácii endostaplerom – u nás ECHELON 60, v pozd?žnom - vertikálnom smere ( sleeve ) resekujeme asi 80 % žalúdka ), ale samotná funkcia žalúdka je zachovaná a nezmenená, pacienti možu jest ve?mi rôznorodú stravu, ale len ve?mi malé množstvá. Výrazne sa zníži produkcia gastrointestinálneho tzv. „hladového“ hormónu, takže u pacientov mizne dlhodobe pocit hladu. Kedže je plne zachovaná funkcia pyloru, u pacientov sa nevyskytuje tzv. Dumping syndrom a výrazne klesá aj možnos? výskytu vredovej choroby žalúdka. Tubulizácia žalúdka je ve?mi dobrá alternatíva adjustabilnej bandáže žalúdka, hlavne pre ve?mi mladých pacientov, trpiacich morbídnou obezitou. A okrem iných výhod nesmieme zabúda? ani na nesporný laparoskopický kozmetický efekt ( operuje sa z piatich malých rezov pre laparoskopické nástroje ) ako i ve?mi rýchlu rekonvalescenciu pacientov po laparoskopickej operácii.


1, Štítna ž?aza.

 

Ochorenie štítnej ž?azy - struma sprevádza ?loveka od samého za?iatku jeho existencie. O štítnej ž?aze, o strume, o lie?ení kretenizmu popolom z morských rias sa zmie?ujú už antickí lekári, ktorí však pokladali štítnu ž?azu za ž?azu hrtana. Tento názor pretrvával až do 17 storo?ia, a preto ju Wharton r.1646 pomenoval glandula thyreoidea. Až v 19.storo?í, po zavedení pitevných vyšetrení sa zistilo, že "kr?né nádory" sú spôsobené zva?šením štítnej ž?azy. V polovici 19. storo?ia G. R. Murray opísal skuto?nú funkciu štítnej ž?azy a využil jej extrakt na lie?enie myxedému. Už roku 1825 Parry, ale najma r. 1835 Graves a r. 1840 Basedow opísali klasickú tyreotoxickú strumu a r. 1850 Curling hypotyreózu / myxedém /. V tom istom roku Chatin písal o prevencii kretenizmu pri endemickej strume podávaním jódu. Chirurgická lie?ba strumy sa síce spomína už u Egyp?anov pred Kristom, ale prvú úspešnú tyreoidektómiu uskuto?nil až roku 1800 Hedenus a r. 1834 opísal operáciu strumy Langenbeck. Mortalita týchto operácií bola však vysoká, najma pre krvácanie a ?asté lézie návratných nervov. O prelom tejto neutešenej situácie sa zaslúžil až Theodor Kocher, švaj?iarsky chirurg, ktorý uskuto?nil prvú tyreoidektómiu r. 1878 a postupne prepracoval jej techniku do tej miery, že opera?ná mortalita klesla na 4,5%. Za túto prácu na poli tyreoideálnej chirurgii  dostal v roku 1909 Nobelovu cenu.

Anatómia a fyziológia š?ítnej ž?azy.

Štítna ž?aza je ž?aza s vnutornou sekréciou. Skladá sa z dvoch lalokov spojených navzájom mostíkom. Leží na priedušnici. Z mostíka ?asto vystupuje smerom nahor výbežok zvaný lobus pyramidalis. Obidva laloky zo strán a z ?asti z prednej plochy naliehajú na š?ítnu chrupku a priedušnicu, o ktoré sú pevne fixované vazivom. Cievne zásobenie má cez tepny odstupujúce z a. carotis externa a a. subclavia. Lymfatická drenáž prebieha do kr?ných lymfatických uzlín a do mediastinálnych uzlín. Osobitnú anatomickú pozornos? si zasluhuje vz?ah š?ítnej ž?azy a návratných nervov, ktoré inervujú hlasivky a ich poranenie je nepríjemnou komplikáciou operácie štítnej ž?azy. Hlavnou funkciou štítnej ž?azy je produkcia tyreoideálnych hormónov a ich sekrécia do krvnej cirkulácie. Základnou zložkou tyreoideálnych hormónov je prvok jód. Tyreoideálne hormóny pôsobia na všetky bunky organizmu. Ovplyv?ujú ich metabolizmus, funkciu a majú vplyv komplexne na orgánové systémy - na srdcocievny, dýchací, kostrosvalový, nervový, na endokrinný systém, na krvotvorbu.

Choroby štítnej ž?azy.

Ochorenia štítnej ž?azy zjednodušene delíme na choroby so zvýšenou, alebo zníženou tvorbou hormónov, choroby pri normálnej tvorbe hormónov a nádorové ochorenia.

Pri nadmernej tvorbe hormonov hovoríme o toxickej strume. Nadprodukcia hormonov môže by? spôsobená autoimúnnym ochorením / M. Graves a M. Basedow /,  toxickým uzlom v ž?aze / Plummerova / alebo multinodulárnou toxickou strumou, alebo sú to ostatné  formy hypertyreózy. Graves - Basedowova choroba je naj?astejšia forma tyreotoxikózy vyskytujúca sa ?astejšie u žien ako u mužov / 6:1 / vo veku 20 - 40 rokov. Toxický adenóm a multinodulárna toxická struma sa vyskytuje menej ?asto. Graves Basedowova, Plummerova a multinodulárna struma sa lie?ia chirurgicky. Ostatné formy nadprodukcie hormónov – hypertyreózy, sú zriedkavé a oby?ajne nevyžadujú chirurgickú lie?bu s výnimkou diferencovaného karcinómu, ktorý je prí?inou nadprodukcie hormónov - hypertyreózy.

Hypotyreóza je stav, kedy je v organizme nedostatok tyreoideálnych hormonov – bu? z vrodenej prí?iny alebo získanej. Lie?i sa dodávaním chýbajúcich hormónov vo forme liekov.

Ochoreniu š?ítnej ž?azy pri zachovaní normálnej produkcie hormónov hovoríme netoxická struma / eufunk?ná struma /. Ide o difúzne alebo uzlovité zva?šenie ž?azy, kde však prí?inou nie je zápal alebo nádor. Ak takáto struma postihuje viac ako 10% populácie, hovoríme o endemickej strume. Struma v neendemických oblastiach je sporadická. Prí?inou endemickej strumy sú vonkajšie faktory – najma nedostatok jódu. Vyskytovala sa v horských oblastiach. Jej výskyt sa znížil jodidovaním kuchynskej soli. Z ostatných faktorov je to vplyv strumigénov – látok, ktoré sa do organizmu dostanú potravou. Okrem toho úlohu zohráva aj vek, pohlavie, dedi?nos?. Sporadická struma je spôsobená vnútornými faktormi organizmu / vrodené defekty tvorby hormónov / alebo vonkajšími faktormi - u?inok rônych chemických zlú?enín / niektoré lieky, nadmerný príjem jodidov, tiocyanát v krvi faj?iarov /. Lie?ba eufunk?nej strumy je medikamentózna – podávajú sa tyreoideálne hormóny, jodid. Chirurgická lie?ba sa indikuje ke? napriek medikametóznej lie?be sa struma zva?šuje, alebo sa v tkanive strumy objavia patologické ložiská. Lie?ba rádiojodom má relatívne indikácie.

Zápalové ochorenia štítnej ž?azy sú na podklade infek?ného alebo autoimunitného zápalu a sú doménou medikamentóznej lie?by. Chirurgická lie?ba je indikovaná zriedkavo.

Nádorové ochorenie štítnej z?azy rozde?ujeme na benígne a malígne. Jednozna?ne sú indikované na chirurgickú lie?bu. Okrem chirurgickej lie?by patrí do spektra lie?ebných metód malígnej strumy lie?ba rádiojódom, lokálnym ožiarením, chemoterapia a supresívna lie?ba tyroxínom.

Diagnostika ochorení štítnej ž?azy.

Diagnostika ochorení štítnej ž?azy pozostáva z dvoch ?astí : diagnostika poruchy funkcie a diagnostika morfologických zmien v tkanive štítnej ž?azy. Cie?om funk?nej diagnostiky je zisti? ?i pacient má zvýšenú, zníženú ?innos? alebo normálnu hormonálnu produkciu. Zahr?a klinické vyšetrenie a laboratórne vyšetrenie hormonálneho stavu v krvi. Medzi morfologické vyšetrovacie metodiky patrí klasická klinické vyšetrenie poh?adom, pohmatom, sledovanie sprievodných znakov ochorení š?ítnej ž?azy na pacientovi. Podstatou scintigrafie je zobrazenie š?ítnej ž?azy pomocou rádionuklidu, ktorý ž?aza vychytáva. Výsledkom merania je scintigram – dvojrozmerné zobrazenie ž?azy. S rozvojom ultrasonografie sa do zna?nej miery zredukovali indikácie na spomínané vyšetrenie. Z diagnostických metód zameraných na morfológiu poskytuje ultrasonografia najviac informácií. Má diagnostickú vý?ažnos? a jednoduchos?, ktorá neza?ažuje pacienta, a je možné ju kedyko?vek zopakova?. Ve?ký význam má v poopera?nom sledovaní pacienta a tvorí dôležitú sú?as? aspira?nej punk?nej diagnostiky ložiskových zmien v tkanive štítnej ž?azy. Svoje miesto v morfologickej diagnostike ochorení š?ítnej ž?azy má aj CT a MRI vyšetrenie. Sú?as?ou predopera?nej diagnostiky je RTG hornej hrudnej apertúry, ktoré informuje priebehu priedušnice, prípadne o útlaku a stla?ení priedušnice strumou. ORL vyšetrenie informuje chirurga o postavení a funkcii hlasiviek podmienených stavom návratných nervov. Samozrejme sú?as?ou predopera?ných vyšetrení je interné vyšetrenie a laboratórne vyšetrenie krvi  s vyšetrením krvnej zrážanlivosti.

Lie?ba ochorení štítnej ž?azy.

Ochorenia štítnej ž?azy sa lie?ia v závislosti na druhu ochorenia. Rozlišujeme tzv. konzervatívnu lie?bu – medikamentóznu, liekmi, ktoré ovplyv?ujú tvorbu hormónov a štruktúru tkaniva štítnej ž?azy a chirurgickú lie?bu, ?o znamená opera?né odstránenie ?asti alebo celej š?itnej ž?azy. Konzervatívna – medikamentózna lie?ba je záležitos?ou lekára, špecialistu na ochorenia ž?iaz s vnútornou sekréciou – endokrinológa. Chirurgickou lie?bou sa zaoberá chirurg – špecialista na opera?nú lie?bu ochorení žliaz s vnútornou sekréciou – endokrinochirurg.

Chirurgická lie?ba.

Najva?šie zásluhy na rozvoj tyreoideálnej chirurgie má švaj?iarsky chirurg Theodor Kocher. Je právom ozna?ovaný za „otca“ tyreoideálnej chirurgie. Jeho u?ite?mi boli Langenbeck a Billroth. Po získaní profesúry nastúpil v Berne na miesto svojho predchodcu profesora Lucke, ktorý tu za?al s operáciami štítnej ž?azy. Pôvodný prístup Kochera k štítnej ž?aze bol zo šikmého rezu pred kýva?om alebo z vertikálnej incizie v strednej ?asti krku. Neskôr doporu?oval operova? štítnu ž?azu z kolárneho rezu, ktorý do tyreoideálnej chirurgie zaviedol Boeckel zo Strasburgu. Jedným z Kocherových zásadných princípov bola pedantná preparácia a dôkladná hemostáza po?as celého výkonu. Po prie?nom prerušení infrahyoidných svalov podvazoval strednú tyreoideálnu vénu a potom ž?azu pridržoval anteromediálnym smerom. Dolnú tepnu podvazoval v kmeni aby sa vyhol poraneniu návratného nervu. Všetky štruktúry, hlavne cievy pred prerušením ?isto izoloval od okolitých tkanív. Nespoliehal sa pri operovaní to?ko na rýchlos? ako napr. Billroth, ale jeho cie?om bolo starostlivé atraumatické operovanie s pozornos?ou ku každému detailu a k hemostáze. Kocherova práca na poli tyreoideálnej chirurgii bola ocenená v roku 1909 udelením Nobelovej ceny. V roku 1917 vo svojich 76 rokoch Kocher umiera na renálne zlyhanie. Nástupcom na mieste prednostu chirurgickej kliniky v Berne sa stal nemenej známy chirurg Fritz de Quervaine, ktorý pokra?oval v tradícii Kocherovej tyreochirurgickej školy. William S. Halsted, americký chirurg, bol v oblasti tyreochirurgie ve?kým obdivovate?om a žiakom  Kochera. Zaoberal sa hlavne problematikou tyreotoxikóz a karcinómom štítnej ž?azy. Objasnil vznik myxedému po tyreoidektómiách. Na rozdiel od európskych autorov  doporu?oval podväz dolnej tyreoideálnej tepny vo vetvách a nie v kmeni, aby zabránil ischemizácii prištítneho telieska. Charles Horace Mayo, americký chirurg z Rochesteru, operoval v éterovej anestéze a zaviedol termín hypertyreózy. Anton von Eiselberg, žiak Billrotha, ako prvý autotransplantoval úspešne ?as? štítnej ž?azy a priš?ítne teliesko ma?ke.

V sú?astnosti sú v chirurgickej praxi zavedené dva opera?né spôsoby. Tzv. otvorená tyreoidektomia a miniinvazívna videoasistovaná tyreoidektomia. Otvorený opera?ný postup vychádza z Kocherovej opera?nej metodiky za použitia Deschampsových ihiel a Peanových hemostatických klieští s dôrazom na precíznu atraumatickú preparáciu, izolované ošetrenie ciev a vizualizáciu návratného nervu. Po zavedení harmonického skalpela do chirurgickej praxe sa tyreoidektómia ?asovo zrých?uje a operatérovi u?ah?uje niekedy až úmorné nakladanie množstva ligatúr – urých?uje precíznu hemostázu. Bolo len otázkou ?asu kedy po zdokonalení  laparoskopickej miniinvazívnej operatívy s použitím harmonického skalpela sa objaví úplne nová metodika operatívy štítnej ž?azy – miniinvazívna videoasistovaná tyreoidektómia.

Endoskopická tyreoidektómia

Ke? sa endoskopická paratyreoidektómia ukázala ako bezpe?ná a efektívna opera?ná metodika, chirurgovia skúsení v endoskopickej paratyreoidektómii za?ali rozvíja? opera?nú metodiku pre endoskopickú tyreoidektómiu, vychádzajúcu z technických princípov endoskopickej paratyreoidektómie. V európskych, amerických a japonských endokrinochirurgických centrách sa postupne rozvinulo nieko?ko metodík endoskopických operácií štítnej ž?azy. Kým v Európe dominuje centrálny kr?ný prístup / Pisa, Rím, Brusel a Essen /, v USA je to supraklavikulárny prístup / New York / a v Japonsku kr?ný, axilárny a prsníkový prístup. Postupným získavaním skúseností z jednotlivých metodík sa javý ako najefektívnejší centrálny kr?ný prístup.

Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie v Banskej Bystrici si osvojilo metodiku centrálneho kr?ného prístupu, vypracovanú profesorom Miccoli-m v Pise, tzv. MIVAT operáciu.

Princípom MIVAT operácie je odstránenie laloka alebo celej štítnej ž?azy z malej kr?nej incízie. Táto metodika má však presné indikácie a kontraindikácie.

Indikácie  : uzol ve?kosti do 3,5 cm, objem štítnej ž?azy do 20 ml, istota benígneho ochorenia, papilárny, folikulárny karcinóm nepokro?ilý, overený FNAC pod USg.

Kontraindikácie  :  

- absolútne    :           ve?ká struma, predchádzajúca chirurgia na krku, thyreoiditis, prítomnos? lymfadenopatie na krku, pokro?ilý karcinóm štítnej ž?azy

 - relatívne      :           predchádzajúce ožarovanie krku, Graves  -  Basedowova choroba, krátky krk, obézny pacient

Chirurg skúsený v klasickej tyreoidálnej chirurgii a použitie harmonického skalpela sú základné podmienky uskuto?nenia MIVAT metodiky operatívy š?ítnej ž?azy.

Komplikácie MIVAT metodiky : prechodná alebo trvalá porucha návratného nervu / chripenie hlasu /, krvácanie po?as operácie a poopera?ne

So získavaním opera?ných skúsenosti sa znižuje po?et opera?ných konverzií na klasickú operáciu š?ítnej ž?azy.

Výhody MIVAT metodiky :   výrazne lepší kozmetický výsledok. lepší poopera?ný priebeh, nižšia algickos?

Nevýhody  MIVAT metodiky  :  dlhší opera?ný ?as, v štádiu u?enia ?astejšie komplikácie

Ako však platí v miniinvazívnej chirurgii všeobecne, tak isto je to aj s MIVAT metodikou, nevýhody sa odstra?ujú so skúsenos?ami operujúceho chirurga. Štatistiky renomovaných endokrinochirurgických centier vo svete poukazujú na skuto?nos?, že s po?tom MIVAT operácií sa skracuje opera?ný ?as, klesá po?et opera?ných a poopera?ných komplikácií a  rozširuje sa indika?né spektrum ochorení štítnej ž?azy pre použitie MIVAT metodiky.

Obr. 1 Opera?ná rana po MIVAT resekcii štítnej ž?azy

 

2, Intragastrický balónový systém BIB – alternatíva redukcie hmotnosti.

 

BIB = BioEnterics Intragastric Balloon = intragastrický balón

 • predstavuje nechirurgický, teda konzervatívny spôsob redukcie hmotnosti
 • princípom váhového úbytku je redukcia príjmu stravy, ktorá je spôsobená zmenšením kapacity žalúdka. Tá je menšia oobjem balónika, ktorý je zavedený do žalúdka.
 • BIB predstavuje dokonale okrúhly, silikónový balón shladkým povrchom odolným vo?i žalúdo?nej kyseline, ktorý sa plní fyziologickým roztokom.

BIB je jemný, silikónový balón, ktorý sa zavedie dovnútra žalúdka a vyplní sa fyziologickým roztokom. S balónom budete ma? pocit nasýtenia, nebudete cíti? hlad. Balón sa vyberie po 6 mesiacoch. S pomocou BIB sa ?ahšie prispôsobíte zmene životného štýlu, ktorý je potrebný na zhodenie nadbyto?ných kíl.

Pacienti so zavedeným BIB musia pravidelne chodi? na kontroly a musia rešpektova? odporú?ané rady – princípy životosprávy, stravovacie návyky a telesný pohyb, cvi?enie

Nie každý je vhodný na zavedenie BIB

Záujemca o BIB

 • musí ma? minimálne 18 rokov
 • musí ma? nadváhu minimálne 10-15 kg nad svoju ideálnu hmotnos?
 • musí súhlasi? so zavedením BIB, ?o potvrdí podpisom informovaného súhlas a musí by?  pripravení seriózne plni? program pod lekárskym doh?adom

BIB sa nemôže zavies? pacientom

 • s ochorením žalúdka a po operáciách žalúdka a dutiny brušnej – záleží od typu ochorenia a opera?ného výkonu
 • so závažnými ochoreniami obli?iek, pe?ene a p?úc
 • na lie?be steroidmi
 • neschopným a neochotným spolupracova?
 • závislým na liekoch, alkohole a drogách posledných 12 mesiacov
 • tehotným ženám

Pred každým zavedením BIB je nutné dôkladné preskúmanie zdravotnej dokumentácie a GFS vyšetrenie a v prípade pochybností aj iné odborné vyšetrenia.

Zavedenie BIB

 • uskuto??uje sa ambulantne, alebo pod?a uváženia s1-2 d?ovou hospitalizáciou
 • pacient je vanalgosedácii ako pri bežnom GFS vyšetrení
 • výkon trvá približne 20 minút
 • po zavedení má pacient prvé dni až týždne pocit tlaku vnadbrušku amôže ma? aj pocity na zvracanie, preto musí by? prvý týžde? na tzv. tekutej diéte a budete musie? pi? ve?a tekutín. Postupne prejde na normálnu stravu.

Výhoda BIB

 • pacient nepodstupuje celkovú anestézu ani operáciu sotvorením dutiny brušnej
 • vprípade akýchko?vek ?ažkostí je možnos? kedyko?vek balón odstráni?
 • zavedenie balóna je do?asné anespôsobuje žiadne ireverzibilné zmeny
 • hoci pacient prijíma menej stravy má pocit sýtosti
 • pacient sa nau?í novým stravovacím návykom, ?o zlepší jeho celkovú kondíciu azdravotný stav
 • celý ?as je pod doh?adom lekárov

Aký výsledok môžete o?akáva? ?

Výsledok redukcie hmotnosti je závislý predovšetkým na zodpovednosti a prístupe pacienta. Nemožno o?akáva?, že samotné zavedenie balóna vyrieši tento problém. Je nutné osvojenie si správnych stravovacích návykov a zotrva? v nich aj po vybratí balóna.

Výsledky využívania tejto metódy udávajú asi 70% úspešnos? redukcie hmotnosti od 5 do 15 %.

V prípade nárastu hmotnosti po nieko?kých mesiacoch od zrušenia BIB sa môže zavie? nový BIB aj opakovane.